top of page

Algemene Voorwaarden

Leverings- en Betalingsvoorwaarden 

1. Definities
In deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 ‘Domein Siliginis’: De gebruikers van deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden handelend onder de naam: Rogge Electrotechniek - Domein Siliginis bv, gevestigd te Warandestraat 48 te 9810 Nazareth.
1.2 ‘Opdrachtgever’: Degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam Domein Siliginis een evenement organiseert.
1.3 ‘Leverancier’: Degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan Domein Siliginis levert.
1.4 ‘Evenement’: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een orderbevestiging met Domein Siliginis.
1.5 ‘Wederpartij’: Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier.

2. Werkingssfeer
2.1 Deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van Domein Siliginis, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
2.2 Van deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Domein Siliginisniet, tenzij deze vooraf expliciet door Domein Siliginis schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemeen
3.1 Onder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen, party’s en exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van catering, entertainment, decoratieve elementen, audio/visuele middelen, personeel, locaties, transporten, enz.

4. Offertes/overeenkomsten
4.1 Domein Siliginis offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor de betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van Domein Siliginis, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door Domein Siliginis schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is sprake van een overeenkomst.
4.2 Domein Siliginis verstuurt de Leverings- en Betalingsvoorwaarden alleen op aanvraag.
4.3 Door het ondertekenen van de orderbevestiging verklaart de opdrachtgever van de Levering- en Betalingsvoorwaarden kennis te hebben genomen en akkoord te gaan.

5. Betalingscondities
5.1 Indien een overeenkomst met Domein Siliginis wordt aangegaan dient een voorschot van 30% te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. Het totale bedrag van de huur locatie (inclusief BTW) dient een 3 weken voor de datum van het evenement op de rekening vanDomein Siligins te zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor een factuur.

6. Aantal gasten
6.1 Indien bij een opdracht het aantal opgegeven gasten van invloed is op de diensten, die Domein Siliginis voor haar opdrachtgever uitvoert, hanteert zij onderstaande regeling:
‘Indien het aantal personen wijzigt ten opzichte van het bevestigde aantal, kan een hercalculatie plaatsvinden.’ Verhoging van het opgegeven aantal gasten dient altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Domein Siliginis. Op bijstellingen (naar boven) voor de uitvoeringsdatum kunnen geen garanties worden afgegeven.
6.2 Voor de gedeeltes waar derde partijen bij betrokken zijn, zoals catering, verhuurmaatschappijen zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende partijen van kracht.

7. Locatie reserveringen
7.1 Bij huur van de locatie zijn de algemene voorwaarden en condities van Domein Siliginis eveneens van toepassing.

8. Annulering
8.1 Wanneer, in geval van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, een dienst door Domein Siliginis wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor deze annulering het navolgende gelden:
a. Bij annulering meer dan 12 (twaalf) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Domein Siliginis te betalen.
b. Bij annulering meer dan 6 (zes) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Domein Siliginis te betalen.
c. Bij annulering meer dan 3 (drie) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Domein Siliginis te betalen.
d. Bij annulering binnen 2 (twee) weken voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Domein Siliginis te betalen.
8.2 Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen, catering) gelden de annuleringsvoorwaarden, die door de betreffende derde worden gehanteerd.

8.3 Indien de huurder de verhuring annuleert dient dit vooraf schriftelijk te gebeuren.

9. Bepalingen omtrent COVID-19
9.1 Zolang er vanuit de overheid COVID-19 maatregelen van toepassing zijn, zal Domein Siliginis al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het naleven door haar gasten van deze RIVM richtlijnen. Domein Siliginis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID-19 gevolgen opgelopen tijdens het evenement.
9.2 Organisator communiceert vooraf over alle maatregelen en gezondheidsregels die op het moment van het houden van het evenement van kracht zijn.
9.3 Eventuele boetes voortkomend uit het niet-naleven van de RIVM richtlijnen zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Organisator te wijten valt.
9.4 In het geval dat het arrangement verboden wordt door de rijksoverheid ivm COVID-19 dan wordt alles kosteloos verplaatst. Verplaatsen van het arrangement binnen 1 jaar. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken leveranciers kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn. De voucher, ter waarde van het geboekte arrangement, dient binnen 1 jaar te worden gebruikt. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken leveranciers kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn. Annulering van het arrangement tegen de op dat moment werkelijk gemaakte kosten, met een minimum van 25% annuleringskosten.
9.5 Zolang de regels van 1,5 meter en/of mondkapjes nog van kracht zijn, dan wordt de Corona Check App verplicht. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen

9.6 Mocht opdrachtgever het arrangement willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden, zie hiervoor artikel 8 van onze algemene voorwaarden.

10. Vermissing/Schade/Aansprakelijkheid
10.1 Wanneer door Domein Siliginis ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan Domein Siliginis, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Domein Siliginis en/of haar leveranciers.
10.2 Deelname aan evenementen van Domein Siliginis geschiedt voor eigen risico van de deelnemers.
10.3 Domein Siliginis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel, tijdens of als gevolg van deelname aan evenementen.
10.4 Domein Siliginis is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, en evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen, denk aan ingehuurde materialen en leveranciers, van Domein Siliginis.

11. Overmacht

11.1 Indien een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen, heeft de huurder ten alle tijden het recht om de ovreenkomst te verbreken. Dit wordt schriftelijk aan de verhuurder - Domein Siliginis medegedeeld alsook de reden van de ingeroepen overmacht. Domein Siliginis kan daarbij geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding en doet afstand van verhaal. Domein Siliginis kan onder geen beding de huurder verantwoordelijk stellen voor de geleden schade.

11.2 Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Domein Siliginis na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht: – Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd – Onlusten – Stakingen – Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen – Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten – Brand of ongevallen – Extreem weer indien er geen binnenprogramma voorhanden is, denk aan zware regenbuien, onweer, hagel en zware windstoten.

12. Deelnemers en haar verplichtingen
12.1 Domein Siliginis behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door Domein Siliginis georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
12.2 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Domein Siliginis besluiten hem/haar van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

13. Meerkosten
Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenement datum sprake zijn van meerkosten, dan zal Domein Siliginis hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk.

14. Copyright
Het copyright op een productie berust te allen tijde bij Domein Siliginis en kan niet worden overgedragen.

15. Buma
15.1 De opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker. De muziekrechten van SABAM zijn inbegrepen in de huur van de locatie.

16. Klachten
16.1 Klachten met betrekking tot de door Domein Siliginis georganiseerde activiteit/evenement of geleverd product dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteit/evenement of na ontvangst van het product schriftelijk bij Domein Siliginis te worden ingediend.
16.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn/haar verplichting de door Domein Siliginis ingediende factuur tijdig te betalen.

17. Geschillen
17.1 Op door Domein Siliginis aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

bottom of page